REGULAMIN KURSU

X JESIENNY KURS MUZYCZNY

REGULAMIN UCZESTNICTWA

 

 §1. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem X Jesiennego Kursu Muzycznego jest Fundacja Pro Cello z siedzibą w Poznaniu przy ul. Brzechwy 71 (zwana dalej Stowarzyszeniem lub Organizatorem).

 2. X Jesienny Kurs Muzyczny (zwany dalej Kursem) realizowany jest we współpracy z gronem wybitnych pedagogów, którzy poprowadzą klasy instrumentalne:

- prof. Tomasz Strahl

- dr hab. Tomasz Lisiecki

- dr hab. Ewa Guzowska

- dr hab. Agata Igras

- dr Mariusz Patyra

- mgr Jacek Kortus

 1. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany prowadzących poszczególne klasy w przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Organizatorów.

 2. Kurs skierowany jest do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia oraz Studentów klas wiolonczeli, altówki, skrzypiec, fletu i fortepianu, którzy zainteresowani są rozwinięciem swoich umiejętności instrumentalnych.

 3. Celem Kursu jest edukacja młodzieży, popularyzacja twórczości muzycznej, kształtowanie wrażliwości artystycznej i kulturalnej oraz stworzenie możliwości doskonalenia warsztatu instrumentalnego.

    

§2. Czas, miejsce i przebieg

 

 1. Kurs odbędzie się w dniach od 11 listopada do 14 listopada 2021 roku

 2. Każdy uczestnik kursu podstawowego będzie miał 2 lekcje z wybranem pedagogiem, próby z pianistą oraz zajęcia dodatkowe. W przypadku wolnych miejsc w wybranych klasach istnieje możliwość wykupienia lekcji dodatkowych.

 3. Każdy uczestnik kursu intensywnego będzie miał 4 lekcje z wybranem pedagogiem, próby z pianistą oraz zajęcia dodatkowe. W przypadku wolnych miejsc w wybranych klasach istnieje możliwość wykupienia lekcji dodatkowych.

 4. Zajęcia lekcyjne odbędą się w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. T. Szeligowskiego w Poznaniu.

 5. Szczegółowy harmonogram Kursu i plan zajęć zostanie opublikowany na stronie www.procello.pl oraz www.emasterclass.eu nie później niż dnia 30.10.2021

 

§3. Uczestnicy Kursu

 

 1. Warunkiem uczestnictwa Kursie jest zakwalifikowanie się do preferowanej klasy instrumentalnej poprzez proces rekrutacji odbywający się na zasadzie konkursowej.

 2. Uczestnicy, którzy w dniu rozpoczęcia kursu nie będą mieli ukończonego 16-go roku życia, muszą uczestniczyć w kursie z własnym opiekunem.

 3. Przystąpienie do procesu rekrutacji odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.procello.pl oraz www.emasterclass.eu

 4. Uczestnicy zostaną wybrani w porozumieniu z pedagogami prowadzącymi klasy podczas Kursu na podstawie informacji zawartych w Formularzu Zgłoszenia lub do niego dołączonych.

 5. O przyjęciu lub nie przyjęciu na Kurs kandydat poinformowany zostanie drogą mailową najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.

 6. W przypadku większej ilości zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa kandydatów. W przypadku rezygnacji kandydata z udziału w kursie, zakwalifikowany może zostać kandydat z listy rezerwowej.

§4. Postanowienia organizacyjne

 

 1. Uczestnicy Kursu są zobowiązani do zapewnienia własnych instrumentów

 2. Organizatorzy Kursu nie zapewniają noclegów uczestnikom.

 3. Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty wraz ze zgłoszeniem zaliczki w kwocie 200. Pozostałą należność za kurs należy uiścić do dnia 30 września 2021. Brak wpłaty w w/w terminie rozumiany jest jako rezygnacja z udziału w kursie.

 4. Szczegółowy cennik kursu oraz wybranych opcji noclegowych znajduje się na stronie www.procello.pl oraz www.emasterclass.eu

 5. Wszelkie informacje dotyczące organizacji oraz realizacji projektu będą ogłaszane na stronie internetowej www.procello.pl, www.emasterclass.eu oraz będą przekazywane drogą mailową lub/i telefoniczną.

 6. Kurs z przyczyn niezależnych od Organizatorów może być w dowolnym momencie odwołany.

 7. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia uczestnikom Kursu transportu na miejsce Kursu oraz transportu powrotnego do miejsca zamieszkania po jej zakończeniu.

 8. Rodzice lub prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez nieletniego uczestnika.

 9. Uczestnicy Kursu zobowiązani są do udziału w zaplanowanych zajęciach, w szczególności do udziału we wszystkich lekcjach indywidualnych. Ponadto, uczestnicy zobowiązani są do punktualności i przestrzegania harmonogramu Kursu

 10. Uczestnicy ubezpieczają się od odpowiedzialności cywilnej we własnym zakresie.

 

§5. Postanowienia dodatkowe

 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nagrywania lub fotografowania fragmentów zajęć prowadzonych w ramach Kursu. Uczestnicy dokonując zgłoszenia do udziału w Kursie wyrażają jednocześnie zgodę na przeniesienie na Organizatorów prawa do wykorzystywania nagrań utworów wykonywanych w trakcie Kursu.

2. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika, zobowiązuję się on jednocześnie do przeniesienia w drodze umowy (poprzez zgłoszenie do udziału w Kursie) na Organizatorów praw do wykorzystania nagrań utworów, powstałych w trakcie Kursu na następujących polach eksploatacji:

a) prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania (w tym poprzez platformę YouTube);

b)  prawo utrwalania utworu dowolną techniką, w tym techniką cyfrową, optyczną, magnetyczną drukiem oraz na kliszy fotograficznej;

c)  prawo wprowadzania utworu do pamięci komputera oraz do własnych baz danych; prawo dostosowania dzieła do wymagań Organizatorów;

d)  prawo wykorzystania utworu w celu promocji i reklamy Organizatorów oraz Kursu;

 1. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2 nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie oraz następuje bez wynagrodzenia i nastąpi z chwilą wykonania przez uczestnika utworów w trakcie Kursu.

 2. W celu wykonania postanowień zawartych w ust. 2 i 3 poprzez zgłoszenie do udziału w Kursie, uczestnik zrzeka się wykonywania praw wynikających z przysługującej jemu ochrony dóbr osobistych dotyczących artystycznego wykonania.

 3. Wyrażona przez uczestnika nieodwołalna zgoda na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w trakcie Kursu wykorzystana będzie wyłącznie do celów promocji Kursu lub Organizatorów.

 

§6. Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.

 2. Zgłoszenie do udziału w X Jesienny Kursie Muzycznym 2021 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia przez organizatorów procesu rekrutacji.

 5. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatorów.


 

 

Pobierz REGULAMIN

Powrót do góry